Shoftim שופטים (Deuteronomy 16:18–21:9)

 

Pursue Justice; Pursue Peace
Justice Is Pursued Only by Just Means
Let This Monarchy Be Distinctive
Seek Peace Even in Wartime
Maintain One’s Humanity on the Edge of War
Let There Be Mercy for Trees and for Humanity
There Is Promise in Every Human Life
There Is Responsibility for Every Human Life


Pursue Justice; Pursue Peace (p.288)

 

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק שלום הלכה ד
אמר חזקיה גדול הוא השלום שכל מצות שבתורה כתוב בהם כי, כי תראה, כי תפגע, כי יקרא, כי תבנה, כשתבא המצוה לידך אתה זקוק לעשותה, אבל השלום מה כתיב בו, בקש שלום ורדפהו, בקשהו במקומך, ורדפהו במקום אחר.

Derech Eretz Zuta, “The Chapter of Peace,” halacha 4

של””ה שער האותיות אות בי””ת – בריות ד””ה יז ‘בקש שלום ורדפהו’, בקש עם אוהבך, ורדפהו עם שונאך, בקשהו במקומך, ורדפהו במקומות אחרים (ירושלמי פאה פ””א מ””א), בקשהו בגופך, ורדפהו בממונך, בקשהו לעצמך, ורדפהו לאחרים, בקשהו היום, ורדפהו למחר, ואל תתיאש לומר לא אוכל להשלים, אלא רדוף אחר השלום עד שתגיעהו.

Rabbi Isaiah son of Abraham Halevi Horowitz, Shne Luchot Habrit, Shaar Ha’otiot, Shaar Bet 17


Justice Is Pursued Only by Just Means (p.289)

 

n/a

n/a


Let This Monarchy Be Distinctive (p.289)

 

TOR-scans_Page_17

Rabbi Aaron Samuel Tamaret, “Liberty”


Seek Peace Even in Wartime (p.290)

 

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק שלום הלכה יד
ר’ יוסי הגלילי אומר גדול הוא השלום, שבשעת מלחמה אין פותח אלא בשלום שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום.

Derech Eretz Zuta, “The Chapter of Peace,” halacha 14

דברים רבה (וילנא) פרשת שופטים פרשה ה סימן יב
רבנן אמרי תדע לך כמה גדול כחו של שלום אפי’ המלחמה שאין אדם יורד לתוכה אלא בחרבות וברמחים אמר הקב””ה כשתהיו הולכים לעשות מלחמה לא תהיו פותחין תחלה אלא בשלום מנין ממה שקרינו בענין (דברים כ) כי תקרב אל עיר וגו’.

Midrash Rabba, Deuteronomy 5:12

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שופטים סימן יט ד””ה (יט) וקראת אליה
(יט) וקראת אליה לשלום א””ר לוי שלשה דברים עשה משה והסכים הקב””ה על ידו ואלו הן כתיב (שמות לד) פוקד עון אבות על בנים ומשה אמר לא ימותו אבות על בנים (דברים כד) ומניין שהסכים הקב””ה על ידו שנאמר (מלכים ב יד) ואת בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת משה לא יומתו אבות על בנים וגו’, והשניה כששבר הלוחות, ואחת בימי סיחון ועוג א””ל הקב””ה לך הלחם עמו סכור אמת המים שלו ומשה לא עשה כן שנאמר (דברים ב) ואשלח מלאכים, א””ל הקב””ה חייך עשית כראוי שאני מסכים על ידך לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום

Midrash Tanchuma, Shoftim 19

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שופטים סימן יט ד””ה (יט) וקראת אליה
וקראת אליה לשלום בשלום אין כתיב כאן שיהיו יוצאין לשלום ונכנסין בשלום, שאבנר ואבשלום שכתוב בהם בשלום לא חזרו, ומשה שאמר ליה יתרו לך לשלום (שמות ד), הלך וחזר, דבר אחר וקראת אליה לשלום מדבר במלך המשיח שפותח להם לשלום (זכריה ט) ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים, והיה אם שלום תענך שהם כופתים את עצמן שנאמר (ישעיה ב) וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה,

Midrash Tanchuma, Shoftim 19

. דברים רבה (וילנא) פרשת שופטים פרשה ה סימן טו
טו ד””א וקראת אליה לשלום ראה כמה הוא כחו של שלום בוא וראה ב””ו =בשר ודם= אם יש לו שונא הוא מבקש ומחזר מה לעשות לו מהו עושה לו הולך ומכבד לאדם גדול ממנו שיעשה לאותו שונא רעה אבל הקב””ה אינו כן אלא כל עובדי כוכבים מכעיסין אותו והן ישנים וכל הנפשות עולות אצלו מנין שנאמר (איוב יב) אשר בידו נפש כל חי ובבקר הוא מחזיר לכל אחד ואחד נשמתו

Midrash Rabba, Deuteronomy 5:15


Maintain One’s Humanity on the Edge of War (p.293)

 

ריקאנטי דברים פרשת שפטים פרק כ פסוק ה ד””ה וטעם וקראת
וקראת אליה לשלום. והטעם שלא יתרחק מפעולות החסד בשעת המלחמה, שלא תהא מדת הדין קשה, כענין [לעיל ז, כב] פן תרבה עליך חית השדה.

Menachem son of Benjamin Recanati, Perush al Hatorah, Deuteronomy 20:10


Let There Be Mercy for Trees and for Humanity (p.294)

 

משנת רבי אליעזר פרשה ד עמוד 86 ד””ה רבן יוחנן בן
כי תצור אל עיר ימים רבים. והרי דברים קל וחומ’, ומה אם האילנות, שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות, על ידי שהן עושין פירות, חס עליהן הקב””ה מלהעבירן מן העולם, אדם שהוא עושה את התורה ואת המצות ואת השלום, על אחת כמה וכמה שיחוס עליו הקב””ה

Mishna of Rabbi Eliezer 4:86

ריקאנטי דברים פרשת שפטים פרק כ פסוק ה ד””ה וטעם וקראת
[ וטעם לא תשחית את עצה [שם יט], כבר ידעת מאמר רבותינו ז””ל [בראשית רבה י, ז] אין לך כל עשב ועשב למטה וכו’, והנה בהשחיתו למטה פוגם למעלה, אמנם אם אינו טוען פירות כבר פסק כחו, והבן מאמר רבותינו ז””ל [ב””ק צא ע””ב] לא שכיב שכבת ברי אלא דקץ תאינתא בלא זמניה, וזהו כי האדם עץ השדה כפשוטו, ואמרו רז””ל בפרקי רבי אליעזר [פכ””א] בשעה שכורתין עץ אילן שעושה פרי, הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע, וכן בשעה שהנפש יוצאה מן הגוף:

Menachem son of Benjamin Recanati, Perush al Hatorah, Deuteronomy 20:19


There Is Promise in Every Human Life (p.295)

 

רש””י דברים פרשת שפטים פרק כא פסוק ד ד””ה וערפו – קוצץ
(ד) אל נחל איתן – קשה שלא נעבד: וערפו – קוצץ ערפה בקופיץ. אמר הקב””ה תבא עגלה בת שנתה שלא עשתה פירות ותערף במקום שאינו עושה פירות, לכפר על הריגתו של זה שלא הניחוהו לעשות פירות:

Rashi, Deuteronomy 21:4


There Is Responsibility for Every Human Life (p.296)

 

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא רי ד””ה (ז) וענו
ז) וענו ואמרו, בלשון הקדש. ידינו לא שפכה, וכי עלת על לבנו שזקני בית דין שופכי דמים הם אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה.

Sifre, Deuteronomy 147