Nitzavim נצבים (Deuteronomy 29:9–30:20)

 

Unity Below Is the Condition for Divine Covenant
Repentance and Return Are Always Close By


Unity Below Is the Condition for Divine Covenant (p.305)

 

TOR-scans_Page_20

Rabbi Abraham Elimelech Perlow of Stolin-Karlin, Pri Elimelech


Repentance and Return Are Always Close By (p.306)

 

כלי יקר דברים פרשת נצבים פרק ל פסוק יא ד””ה (יא) כי שמאמר כי המצוה הזאת מדבר בתשובה שהזכיר בפרשה של מעלה, ועליה אמר לא נפלאת היא ממך כי אין לך התנצלות לומר כי לא ידעת שהקב””ה מקבל תשובת החוטאים כי אתה ידעת ענין התשובה יותר מן כל האומות כי ישראל והתשובה קדמו לעולם (פסחים נד א) ואם כן כשברא ה’ התשובה שם היית גם אתה, ואם האומות צריכין זירוז על התשובה כאנשי נינוה הנה אתה אינך צריך זירוז עליה כי סוד התשובה גלוי לך מאז ומקדם, ולא נפלאת היא ממך

Kli Yakar, Deuteronomy 30:11