Chayei Sarah (חיי שרה) Genesis 23:1 – 25:18

 

Two Brothers Are Reconciled
Multiple Parallel Destinies Are in the Divine Plan


Two Brothers Are Reconciled(p.74)

 

ט) יצחק וישמעאל – מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם

Rashi on Genesis 25:9


Multiple Parallel Destinies Are in the Divine Plan(p.74)

 

ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם

ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם

ומשמע ודומה ומשא

חדד ותימא יטור נפיש וקדמה

Genesis 25:12-15