Va’etchanan ואתחנן (Deuteronomy 3:23–7:11)

 

Who Should Rest?
What Is on God’s Mind?


Who Should Rest? (p.274)

 

ספורנו דברים פרשת ואתחנן פרק ה פסוק יד ד””ה (יד – טו
(יד – טו) למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. וזכרת כי עבד היית. הנה מצות שביתת הבהמה היא כדי שינוח העבד. ומצות מנוחת העבד היא זכר ליציאת מצרים שהשבית בה הקב””ה את העבודה מן העבדים:

Seforno, Deuteronomy 5:14–15


What Is on God’s Mind? (p.275)

 

דברים רבה (וילנא) פרשת שופטים פרשה ה סימן טו
אמר דוד מבקש הייתי לשמוע מהו שיחתו של הקב””ה על ישראל ושמעתי שהיה עסוק בשלומן שנאמר (תהלים פה) אשמעה מה ידבר האל ה’ כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו וגו’

Midrash Rabba, Deuteronomy 5:15