Re’eh ראה (Deuteronomy 11:26–16:17)

 

An Individual Can Impact the World
How Should One Live with Those of Another Faith?
How Can One Follow and Cleave to God?
Redistribution of Blessings Is a Key Commandment
Establish the Ways of Peace
Complete Joy Is Inclusive


An Individual Can Impact the World (p.280)

 

כלי יקר דברים פרשת ראה פרק יא פסוק כו ד””ה (כו) ראה
(כו) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ראה כמדבר ליחיד, לפניכם כמדבר לרבים, לפי שאמרו חז””ל (קידושין מ ב) לעולם ידמה לאדם כאילו היה כל העולם מחצה על מחצה זכויות ועוונות עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. לכך אמר אל כל יחיד ראה שיראה בעין שכלו כי כל מעשיו יחזרו לפניכם לכולכם.

Kli Yakar, Deuteronomy 11:26


How Should One Live with Those of Another Faith? (p.281)

 

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ה הלכה ט
. תני עיר שיש בה גוים וישראל מעמידין גבאי גוים וגבאי ישראל וגובין משל גוים ומשל ישראל ומפרנסין עניי גוים ועניי ישראל ומבקרין חולי גוים וחולי ישראל וקוברין מתי גוים ומתי ישראל ומנחמין אבילי גוים ואבילי ישראל ומכבסין כלי גוים וכלי ישראל מפני דרכי שלום.

Jerusalem Talmud, Gittin 5:47:3

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שופטים סימן יח ד””ה (יח) כי תקרב
אמר רבי אליעזר הקפר ברבי גדול כח השלום שבשעה שישראל עושין חבורה אחת אפילו עבודת כו””ם ביניהם אין מדת הדין נוגעת בהם שנאמר (הושע ד) חבור עצבים אפרים הנח לו, ובשעה שהן חלוקין מדת הדין נוגעת בהן שנאמר (שם /הושע/ י) חלק לבם עתה יאשמו

Midrash Tanchuma, Shoftim 18


How Can One Follow and Cleave to God? (p.282)

 

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יד עמוד א
. ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב: +דברים יג+ אחרי ה’ אלהיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר: +דברים ד+ כי ה’ אלהיך אש אוכלה הוא! אלא להלך אחר מדותיו של הקב””ה, מה הוא מלביש ערומים, דכתיב: +בראשית ג+ ויעש ה’ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף אתה הלבש ערומים; הקב””ה ביקר חולים, דכתיב: +בראשית יח+ וירא אליו ה’ באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים; הקב””ה ניחם אבלים, דכתיב: +בראשית כה+ ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו, אף אתה נחם אבלים; הקב””ה קבר מתים, דכתיב: +דברים לד+ ויקבר אותו בגיא, אף אתה קבור מתים.

Talmud, Sota 14a

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מט ד””ה ללכת בכל
ללכת בכל דרכיו, אלו הן דרכי מקום +שמות לד ו+ ה’ אל רחום וחנון ואומר +יואל ג ה+ והיה כל אשר יקרא בשם ה’ ימלט וכי היאך איפשר לו לאדם לקרא בשמו של מקום אלא נקרא המקום רחום אף אתה היה רחום הקדוש ברוך הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון שנאמר +תהלים קמה ח+ חנון ורחום ה’ וגו’ ועשה מתנות חנם, נקרא המקום צדיק שנאמר +שם /תהלים/ יא ז+ כי צדיק ה’ צדקות אהב אף אתה היה צדיק נקרא המקום חסיד שנאמר +ירמיה ג יב+ כי חסיד אני נאם ה’ אף אתה היה חסיד .

Sifre, Deuteronomy 49


Redistribution of Blessings Is a Key Commandment (p.284)

 

דברים פרק טו

(א) מקץ שבע שנים תעשה שמטה:
(ב) וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה ליקוק:

(ז) כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יקוק אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון:
(ח) כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו:
(
(יב) כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך:
(יג) וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם:
(יד) העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך יקוק אלהיך תתן לו:

Deuteronomy 15:1–2, 7–8, 12–14


Establish the Ways of Peace (p.285)

 

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ג

הלכה יג
[עני שנוטל בידו ומשליך אחת אחת מה שתחתיו גזל גמור] עיר שיש בה ישראל וגוים הפרנסין גובין מישראל ומגוים מפני דרכי שלום מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום

הלכה יד
מספידין וקוברין מיתי גוים מפני דרכי שלום מנחמין אבילי גוים מפני דרכי שלום

Tosefta, Gittin 3, halacha 13, 14

משנה מסכת גיטין פרק ה משנה ח
אין ממחין ביד עניי גוים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום:

Mishna, Gittin 5:8


Complete Joy Is Inclusive (p.286)

 

רש””י דברים פרשת ראה פרק טז פסוק יב ד””ה (יב) וזכרת
יב) וזכרת כי עבד היית וגו’ – על מנת כן פדיתיך, שתשמור ותעשה את החוקים האלה:

Rashi, Deuteronomy 16:12