Devarim דברים (Deuteronomy 1:1–3:22)

 

Who Is Chosen?
Moses Decrees and God Affirms


Who Is Chosen? (p.271)

 

דברים פרק ב

(ד) ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד:
(ה) אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר:

(ט) ויאמר יקוק אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה:

Deuteronomy 2:4-5, 2:9


Moses Decrees and God Affirms (p.272)

 

דברים רבה (וילנא) פרשת שופטים פרשה ה סימן יג
אומר א””ר יהושע דסיכנין בשם רבי לוי כל מה שגזר משה הסכים הקב””ה עמו כיצד לא א””ל הקב””ה לשבור את הלוחות הלך משה ושיברן מעצמו ומניין שהסכים הקב””ה עמו דכתיב (שמות לד) אשר שברת יישר כחך ששברת, הקב””ה א””ל שילחם עם סיחון שנא’ (דברים ב) והתגר בו מלחמה והוא לא עשה כן אלא ואשלח מלאכים וגו’ א””ל הקב””ה כך אמרתי לך להלחם עמו ואתה פתחת בשלום חייך שאני מקיים גזרתך כל מלחמה שיהו הולכים לא יהו פותחים אלא בשלום שנאמר כי תקרב אל עיר וגו’.

Midrash Rabbah Deuteronomy 5:12