Emor אמור (Leviticus 21:1–24:23)

 

Care Most for the Persecuted


Care Most for the Persecuted (p.207)

 

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כז

[ה] והאלהים יבקש את נרדף (קהלת ג, טו). ר’ הונא בשם ר’ יוסף אמ’ לעולם והאלהים יבקש את נרדף. אתה מוצא צדיק רודף צדיק, והאלהים יבקש את נרדף. רשע רודף רשע, והאלהים יבקש את נרדף. וכל שכן רשע רודף צדיק, והאלהים יבקש את נרדף. עד שאתה חוזר ואומר אפי’ צדיק רודף רשע, והאלהים יבקש את נרדף. ר’ יוסי בר’ יודן בש””ר יוסי בר נהוראי אומר לעולם הקדוש ברוך הוא תובע דמן של נרדפים מיר רודפים. הבל נרדף מפני קין, והאלהים יבקש את נרדף, וישע י””י אל הבל ואל מנחתו (בראשית ד, ד). נח נרדף מפני דורו, והאלהים יבקש את נרדף, בא אתה וכל ביתך אל התיבה (בראשית ז, א), ואומר כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי (ישעיה נד, ט). אברהם נרדף מפני נמרוד, והאלהים יבקש את נרדף, אתה הוא י””י האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים (נחמיה ט, ז). יצחק נרדף מפני ישמעאל, והאלהים יבקש את נרדף, כי ביצחק יקרא לך זרע (בראשית כא, יב). יעקב נרדף מפני עשו, והאלהים יבקש את נרדף, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו (תהלים קלה, ד). משה נרדף מפני פרעה, והאלהים יבקש את נרדף, לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו (שם /תהלים/ קו, כג). דוד נרדף מפני שאול, והאלהים יבקש את נרדף, ויבחר בדוד עבדו (שם /תהלים/ עח, ע). ישראל נרדפים מפני האומות, והאלהים יבקש את נרדף, ובך בחר י””י להיות לו לעם (דברים יד, ב). ואף בקרבנות כן, שור נרדף מפני ארי, כבש נרדף מפני זאב, עז נרדף מפני נמר, לפי’ אמ’ הקדוש ברוך הוא אל תקריבו לפני מן הרודפים אלא מן הנרדפים. שור או כשב או עז כי יולד.

Midrash Rabba, Leviticus, 27:5