Lekh Lekh (לך-לך) Genesis 12:1 – 17:27

 

Microcosm Mirrors Macrocosm
Abraham and Lot Make Peace
Peace Is the Ultimate Reward


Microcosm Mirrors Macrocosm(p.63)

 

ת””ח כל מאן דאשתדל באורייתא איהו קיים עלמא וקיים כל עובדא ועובדא על תקוניה כדקא יאות ולית לך כל שייפא ושייפא דקיימא ביה בבר נש דלא הוי לקבליה בריה בעלמא דהא כמה דבר נש איהו מתפלג שייפין וכלהו קיימין דרגין על דרגין מתתקנין אלין על אלין וכלהו חד גופא הכי נמי עלמא כל אינון בריין כלהו שייפין שייפיין וקיימין אלין על אלין וכד מתתקנן כלהו הא (חד) גופא ממש, וכלא כגוונא דאורייתא’ דהא אוריית’ כלא שייפין ופרקין וקיימין אלין על אלין וכד מתתקנן כלהו אתעבידו חד גופא, כיון דאסתכל דוד בעובדא דא פתח ואמר (תהלים ק””ד) מה רבו מעשיך יי’ כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך

Zohar I, 134B


Abraham and Lot Make Peace(p.65)

 

ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו:

הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה

B'reshit 13:8-9

( ויפרדו איש מעל אחיו. אברם. ס””ת שלום. לומר לך כדי לעשות שלום נתפרדו. וגם רמז לו שיהיה שלום לבניו. וזהו שנאמר (דברים ב ט) אל תצר את מואב:

Baal Haturim on Genesis 13:8-9


Peace Is the Ultimate Reward(p.65)

 

חביב הוא השלום שכל מעשים וזכיות שעשה אברהם אבינו לא נתן שכרו אלא שלום שנא’ (בראשית טו) ואתה תבא אל אבותיך בשלום וכן אתה מוצא ביעקב אבינו שביקש מן המקום שלום שנאמר (שם /בראשית/ כח) ושבתי בשלום וגו’ וכן אתה מוצא באהרן שלא נשתבח לפני המקום אלא בשלום שנאמר (מלאכי ב) בריתי היתה אתו וגו’ וכן אתה מוצא בפנחס שנתן שכרו שלום שנאמר (במדבר כה) הנני נותן לו את בריתי שלום

Midrash Rabbah,Numbers, 11:7