Ekev עקב (Deuteronomy 7:12–11:25)

 

The Fruit of the Land Expresses the Hope for Peace
God Opposes God’s Own Wrath!
Emulate the Divine Model
Is One Land or Every Land Chosen?


The Fruit of the Land Expresses the Hope for Peace (p.276)

 

דברים פרשת עקב פרק ח פסוק ח
ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש:
מיכה פרק ד פסוק ד
וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי פי יקוק צבאות דבר:
זכריה פרק ג פסוק י
ביום ההוא נאם יקוק צבאות תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה:

Deuteronomy 8:8;Micha 4:4; Zacharia 3:10


God Opposes God’s Own Wrath! (p.276)

 

דברים רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה ג סימן יא
א””ר חייא בר אבא כיון שאמר לו הקב””ה למשה ברקיע קום רד מהר מזה שמעו חמשה מלאכי חבלה וביקשו להזיקו ואלו הן אף וחימה קצף משחית ומכלה וכיון שהזכיר משה זכותן של שלשה אבות כדכתיב (שמות לב) זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך ברחו קצף ומשחית ומכלה ונשתיירו שנים הקשים אף וחימה, אמר לפניו רבש””ע הרי הזכרתי שלשה וברחו שלשה עמוד אף אתה באף מנין שנאמר (תהלים ז) קומה ה’ באפך הרי שעמד הקב””ה באף

Midrash Rabba, Deuteronomy 3:11


Emulate the Divine Model (p.278)

 

רש””י דברים פרשת עקב פרק י פסוק יח ד””ה (יח) עשה
יח) עשה משפט יתום ואלמנה – הרי גבורה, ואצל גבורתו אתה מוצא ענותנותו:

Rashi on Deuteronomy 10:18

אבן עזרא דברים פרשת עקב פרק י פסוק יח ד””ה (יח) עושה
יח) עושה משפט -. ואחר שהשם אוהב הגר אתם חייבים שתאהבוהו:

Ibn Ezra, Deuteronomy 10:18

רש””י דברים פרשת עקב פרק י פסוק יט ד””ה (יט) כי(יט) כי גרים הייתם – מום שבך אל תאמר לחברך:

Rashi, Deuteronomy 10:19


Is One Land or Every Land Chosen? (p.279)

 

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מ ד””ה (יב) ארץ(יב) ארץ אשר ה’ אלהיך דורש אותה, וכי אותה בלבד הוא דורש והלא כל הארצות הוא דורש שנאמר +איוב לח כו+ להמטיר על ארץ לא איש, +שם /איוב/ לח כז+ להשביע שואה ומשואה, ומה תלמוד לומר ארץ אשר ה’ אלהיך דורש אותה, כביכול אין דורש אלא אותה ובשביל דרישה שדורשה, דורש כל הארצות עמה. כיוצא בו אתה אומר +תהל’ קכא ד+ הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, וכי ישראל בלבד הוא שומר והלא הוא שומר את הכל שנאמר +איוב יב י+ אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש, ומה תלמוד לומר שומר ישראל, כביכול שאינו שומר אלא ישראל ובשביל שמירה ששומרם, שומר את הכל עמהם.

Sifre, Deuteronomy 11:12