Naso נשא (Numbers 4:21–7:89)

 

Restoring Domestic Peace Is an Imperative
Restoring Domestic Peace Supersedes Honor Due to a Sage
Peace Is the Culminating Value


Restoring Domestic Peace Is an Imperative (p.225)

 

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק שלום הלכה ט
אמר ר’ ישמעאל גדול הוא השלום, שמצינו שויתר הקדוש ברוך הוא על שמו שנכתב בקדושה שימחה על המים, כדי להטיל שלום בין איש לאשתו.

Derech eretz Zuta, the Chapter of Peace, Halacha 9

TOR-scans_Page_09

Maharal of Prague, Netivot Olam 1, The Pathway of Peace, chapter 1


Restoring Domestic Peace Supersedes Honor Due to a Sage (p.226)

 

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) מאיר עמוד 277 ד””ה מעשה ברבי מאיר
מעשה ברבי מאיר שהיה דורש בלילי שבת בבית הכנסת ויצאה אשה אחת לשמוע קולו וערב לה, ובא בעלה מן התפלה ולא מצאה והיא יושבת עד שכבה נר שבת ובאה, אמר לה בעלה היכן היית, אמרה לו שמעתי קול הדרשן שבבית הכנסת וערב לי וישבתי עד זמן זה. באותה שעה נשבע בעלה שלא תבא לרשותו עד שתרוק בפני הדרשן, ומפני שגדול היה ר’ מאיר מאנה לעשות זאת והלכה לבית אביה. לאחר זמן נשאו העם ונתנו בדבר עד שנשמע הקול לר’ מאיר. מה עשה ז””ל, אמר לאשה אחת לכי דעי לי היכן פלונית שנשבע עליה בעלה בדבר זה, הלכה אותה אשה ומצאה אותה יושבת עם עשר נשים ביום השבת נושאות ונותנות בדבר זה, הלכה האשה והגידה לר””מ. הלך ז””ל אצל הנשים וישב על הפתח ואמר להן מאיר אני שמא יש בכן מי שהיא יודעת ללחוש העין מפני שעיני מרדה עלי, והיו הנשים אומרות לזאת האשה לחשי עיניו ורוקי בפניו כדי שתצאי משבועת בעלך, ואמרו הנשים לפני ר””מ רבי איני יכול ללחוש אלא זאת האשה והלכו להן והניחוה לבדה. בקשה לילך עמהן אחזה בידה ואמר לה לחשי עיני כדי שתהיה רפואה על ידך, אמרה לו חיי ראשך שאין אני יכולה ללחוש, א””ל א””כ רוקי בה שבע פעמים והקב””ה ישלח רפואה, אמרה אין אני יכולה, ולא הניחה עד שירקה בפניו שבע פעמים ואחז בידה והוליכה לבית בעלה ואמר לה אמרי לבעלך אתה נשבעת שארוק לפניו פעם אחת כבר ירקתי שבע פעמים, והלך לבית הכנסת. וכבר ידעו בדבר, עמדו תלמידיו ואמרו לו רבינו כל זה בזית בתורה ובלומדיה, אמר להם כדאי לו למאיר להיות כרבו, מה שם המפורש שנכתב בקדושה אמר הקב””ה ימחק כדי לעשות שלום בין איש לאשתו (בסוטה), מאיר על אחת כו””כ.

Otzar Hamidrashim, “Meir,” s.v. “A story is told about Rabbi Meir”


Peace Is the Culminating Value (p.228)

 

. משנת רבי אליעזר פרשה ד עמוד 73 ד””ה גדול הוא השלום וישם לך שלום. כך האחרון חביב. כיצד. יברכך, זו ברכת פרי האדמה, ולדות האדם וולדות הבהמה. וכן הוא אומ’ השקיפה ממעון קדשך וגו’. וישמרך, זו השמירה מן הגייסות ומן המלכיות. וכן הוא אומ’ אוהבי יוי שנאו רע שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. יאר, אלו טעמי תורה ודקדוקיה. וכן הוא אומ’ כי נר מצוה ותורה אור. ויחנך, שימשוך עליהן חוט של חסד. וכן הוא אומ’ וראו כל עמי הארץ כי שם ייי נקרא עליך ויראו ממך. ישא, שאם היו עונותיך כנגד זכיותיך ביום הדין, יכריע לך לכף זכות. וכן הוא אומ’ נושא עון ועובר על פשע. ואע””פ כן השלום חביב מכולן.

Mishnat Rabbi Eliezer 4:73

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק שלום הלכה יט
אמר ר’ יהושע דסכנין בשם ר’ לוי גדול השלום, שכל הברכות והתפלות חותמין בשלום, קרית שמע חותמה בשלום, ופרוס סוכת שלומך, ברכת כהנים חותמה בשלום, שנאמר וישם לך שלום, וכל הברכות חותמין בשלום, עושה שלום במרומיו.

Derech Eretz Zuta, the Chapter of Peace, Halacha 19

TOR-scans_Page_10

Maharal of Prague, Netivot Olam 1, The Pathway of Peace, chapter 1