Mase’e מסעי (Numbers 33:1–36:13)

 

It Is Good to Hold on to the Status of Stranger
One Who Kills by Accident and the High Priest Are Bound Together
Shedding Blood Defiles the Land


It Is Good to Hold on to the Status of Stranger (p.259)

 

כלי יקר במדבר פרשת מסעי פרק לה פסוק ו ד””ה (ו) ארבעים
(ו) ארבעים ושתים עיר. כנגד ארבעים ושתים חניות שישראל חנו בהם והיו בכולם כגרים כך נתנו ללוים שלא היה להם חלק בארץ ארבעים ושתים עיר. וערי המקלט יהיו מן ערי הלוים לפי שהנס אל עיר מקלטו הרי הוא שמה גר ויש לחוש פן יאמרו לו יושבי הארץ גר אתה בארץ על כן צוה שיהיו ערי מקלט מן ערי הלוים כי גם הלוים כגרים בארץ ויאמרו לו מום שבך אל תאמר לחברך. על דרך שנאמר (שמות כג ט) ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם

Kli Yakar on Numbers 35:6


One Who Kills by Accident and the High Priest Are Bound Together (p.260)

 

ספרי במדבר פרשת מסעי פיסקא קס ד””ה והצילו העדה
ר’ מאיר אומר רוצח מקצר ימיו של אדם וכהן גדול מאריך ימיו של אדם [אין בדין שיהא מי שמקצר ימיו של אדם לפני מי שמאריך ימיו של אדם]. רבי אומר רוצח מטמא את הארץ ומסלק את השכינה וכהן גדול גורם לשכינה שתשרה על האדם בארץ אין בדין שיהא מי שמטמא את הארץ [ומסלק את השכינה] לפני מי שגורם להשרות את השכינה על אדם בארץ.

Sifre Numbers 35:25

כלי יקר במדבר פרשת מסעי פרק לה פסוק כה ד””ה (כה) עד
(כה) עד מות הכהן הגדול. ומה שאמרה תורה ברוצחים שישב שם עד מות הכהן הגדול, לפי שאהרן מדתו השלום על כן היה לו להתפלל על בני דורו שאך שלום ואמת יהיה בימיו ולא תקראנה כאלה מקרה בלתי טהור זה, על כן ישב שם עד מות הכהן הגדול

Kli Yakar on Numbers 35:6

כלי יקר במדבר פרשת מסעי פרק לה פסוק כה ד””ה (כה) עד
ומטעם זה אמר עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן המשחה וכי עדיין לא ידענו שהכהן גדול נמשח בשמן המשחה אלא לפי שכהן זה שנעשה רציחה בימיו, זה הרוצח כיבה נר אלהים נשמת אדם וכיבה נר מצוה ותורה אור ודאי לא זכר כהן זה בשמן משחת קודש שעליו שהיה מחציתו חמשים ומאתים דהיינו שתי פעמים נר, כי כל כהן צריך לעמוד על שמירת שתי נרות אלו בימיו ולהתפלל על זה, ומאחר שמעשה זה קרה בימיו על כן ישב שם עד מות הכהן הגדול:

Kli Yakar on Numbers 35:6


Shedding Blood Defiles the Land (p.262)

 

ספרי במדבר פרשת מסעי פיסקא קסא ד””ה ולא תטמא
ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, מגיד הכתוב ששפיכת דמים מטמא הארץ ומסלקת את השכינה ומפני שפיכות דמים חרב בית המקדש.

Sifre Numbers 35:34