Tazria תזריע (Leviticus 12:1–13:59)

 

Peace Is the Dearest of all God’s Treasures


Peace Is the Dearest of all God’s Treasures (p.189)

 

. משנת רבי אליעזר פרשה ד עמוד 67 ד””ה ר’ ישמעאל אומ’
ר’ ישמעאל אומ’, שלש עשרה דברים חיבבן הקב””ה וקראן לי, ומכולן לא כפל אלא השלום. והן כהנים, לוים, וישראלים, וסנהדרין, והבכורות, ותרומת המשכן, והקרבנות, ושמן המשחה, וארץ ישראל, ובית המקדש, ומלכי בית דוד, והכסף, והזהב. כהנים מניין, [עמוד 68] שנ’ וכהנו לי. לויים מניין, שנ’ ולקחת את הלוים לי. ישראל מניין, שנ’ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. סנהדרין מניין, שנ’ אספה לי שבעים איש. הבכורות מניין, שנ’ קדש לי כל בכור. תרומת המשכן מניין, שנ’ ויקחו לי תרומה. הקרבנות מניין, שנ’ תשמרו להקריב לי. שמן המשחה מניין, שנ’ שמן משחת קדש יהיה זה לי. ארץ ישראל מניין, [שנא’] כי לי הארץ. בית המקדש מניין, שנ’ הוא יבנה לי בית. מלכות בית דוד מניין, שנ’ כי ראיתי בבניו לי מלך. הכסף וזהב מניין, שנ’ לי הכסף ולי הזהב. ובכלן לא כפל מהן אלא השלום, שנ’ או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. ללמדך שהוא חביב מן הכל.

Mishna of Rabbi Eliezer, 4