Chukkat חוקת (Numbers 19:1–22:1)

 

Anger Leads to Moses’ and Aaron’s Downfall


Anger Leads to Moses’ and Aaron’s Downfall (p.247)

 

במדבר פרק כ

(ב) ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן:

(ז) וידבר יקוק אל משה לאמר:
(ח) קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם:
(ט) ויקח משה את המטה מלפני יקוק כאשר צוהו:
(י) ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים:
(יא) וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם: ס
(יב) ויאמר יקוק אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם:

Numbers 20:2, 7-12