Behar בהר (Leviticus 25:1–26:2)

 

Freedom for Slaves Is Freedom for All
Words Can Be an Instrument of Oppression
The Earth Is the Lord’s
Support the Poor


Freedom for Slaves Is Freedom for All (p.209)

 

TOR-scans_Page_07

Pene Ye'hoshua, Leviticus 25:10


Words Can Be an Instrument of Oppression (p.210)

 

ספר החינוך מצוה שלח

שלא להונות אחד מישראל בדברים

(א) שלא להונות אחד מישראל בדברים, כלומר שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם. ובפירוש אמרו זכרונם לברכה [ב””מ נ””ח ע””ב] כיצד, אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, היו חלאים באין עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב [ד’, ו’], הלא יראתך כסלתך וגו’. ראה חמרים מבקשים תבואה, לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו, ולא יאמר לתגר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח. ועל זה נאמר [ויקרא כ””ה, י””ז] ולא תונו איש את עמיתו.

שורש מצוה זו ידוע, כי הוא לתת שלום בין הבריות, וגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם וקשה המחלוקת, כמה קללות וכמה תקלות תלויות בו.

Sefer Hachinuch commandment #338


The Earth Is the Lord’s (p.211)

 

ספרא בהר פרשה ג ד”ה פרק ד כי לי הארץ אל תרע עינך בה כי גרים ותושבים אתם, אל תעשו עצמיכם עיקר

Sifra, Leviticus 25:23

מלבי”ם ויקרא פרשת בהר אות לט שלא ירע בעיניך להוציאה מידך כי אינה שלך רק לי היא. ואם אל המוכר אמר כי גרים ותושבים אתם עמדי, ר”ל אינך דומה כתושב ואזרח הארץ למוכרה ממכר עולם. רק כגר בארץ שהמלך נתן לו אחוז’ לאכל פירותיו והגוף של המלך

Malbim on Leviticus 25:23


Support the Poor (p.212)

 

ספרא בהר פרשה ה ד””ה פרשה ה
פרשה ה כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך אל תניחנו שירד, הא למה זה דומה למשוי על גבי החמור עודנו במקומו אחד תופש בו ומעמידו, נפל לארץ חמשה אין מעמידים אותו, ומנין אם החזקת אפי’ ארבעה וחמשה פעמים חזור והחזק ת””ל והחזקת בו

Sifra on Leviticus 25:35

רש””י ויקרא פרשת בהר פרק כה פסוק לה ד””ה גר ותושב
גר ותושב – אף אם הוא גר או תושב:

Rashi on Leviticus 25:35