Achare Mot אחרי מות (Leviticus 16:1–18:30)

 

Access to the Holy Is Bestowed upon the Peacemaker
There Is an Everpresent Possibility of Reconciliation
Immorality Breaks the Bond with the Land


Access to the Holy Is Bestowed upon the Peacemaker (p.194)

 

משנת רבי אליעזר פרשה ד עמוד 73 ד””ה גדול הוא השלום
גדול הוא השלום, שבו שיבח הקב””ה את אהרן, שנ’ בריתי היתה אתו [עמוד 74] החיים והשלום. שהיה רודף שלום בין אדם לחבירו, בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין שבט לשבט. ומה שכר נטל על כך, ואתנם לו מורא וייראני. נתן לו הקב””ה יתר ממה שראה, שנ’ וכל אדם לא יהיה באהל מועד, בשעה שהוא נכנס לקדש.

Mishna of Rabbi Eliezer, 4


There Is an Ever-Present Possibility of Reconciliation (p.195)

 

רש””י ויקרא פרשת אחרי מות פרק טז פסוק טז ד””ה השכן אתם
ומפשעיהם – אף הנכנסין מזיד בטומאה: וכן יעשה לאהל מועד – כשם שהזה משניהם בפנים אחת למעלה ושבע למטה, כך מזה על הפרוכת מבחוץ משניהם אחת למעלה ושבע למטה: השכן אתם בתוך טמאתם – אף על פי שהם טמאים שכינה ביניהם:

Rashi on Leviticus 16:16

TOR-scans_Page_02

Rabbi Mordedcai Yosef of Ishbitz, Pri Tzaddik


Immorality Breaks the Bond with the Land (p.196)

 

ספרא קדושים פרשה י ד””ה פרק יא(יד) ולא תקיא אתכם הארץ בטמאכם אותה וגומר ארץ ישראל אינה כשאר כל הארץ אינה מקיימת בעלי עוברי עבירות מושלו המשל לה””ד לבן מלכים שהאכילוהו דבר שאינו עומד במעיו אלא מקיאו כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירות לכך נאמר ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם.

Sifra Kedoshim 10:11