Vayechi (ויחי) Genesis 47:28 – 50:26

 

A Blessing Celebrates Difference
Weapons Are Not Integral to Jewish Destiny
A Lie Can Be Spoken for the Sake of Peace
Brotherhood Can Be Restored


A Blessing Celebrates Difference(p.100)

 

Genesis-Texts-page17

Yechezkel of Kuzmir, Divre Yisrael

Genesis-Texts-page19

Tzvi Elimelech of Dinov


Weapons Are Not Integral to Jewish Destiny(p.103)

 

ואם תסתכל בפרשה זו בברכת יהודה תמצא שם כל אותיות התורה רשומות חוץ מאות זי””ן, והטעם לפי שמלכות ישראל הבא מיהודה אין עיקר נצחונן בכלי זיין כשאר האומות, כי החרב ירושה לעשו, אבל מלכות ישראל לא בחרבם ירשו ארץ, ואינה נוהגת מנהג הטבע ובכח היד, רק לפי הזכות והעונש בכח העליון יתברך

Rabbenu Bachya, on Genesis 49:8-10


A Lie Can Be Spoken for the Sake of Peace(p.104)

 

ארשב””ג גדול הוא השלום שהכתיב הקב””ה דברי’ בתור’ שלא היו אלא בשביל השלו’, אלו הן כשמת יעקב ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף (בראשית נ) מה עשו הלכו אצל בלהה ואמרו לה הכנסי אצל יוסף ואמור לו אביך צוה לפני מותו כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך, ומעולם לא צוה יעקב מכל אלו הדברים כלום, אלא מעצמם אמרו דבר זה, אמר רשב””ג כמה דיו משתפך וכמה קולמוסין משתברין וכמה עורות אבודים וכמה תינוקין מתרצעין ללמוד דבר שלא היה בתורה, ראה כמה גדול כח השלום

Midrash Tanchuma Tzav 7

ת””ש: אע””פ שנחלקו ב””ש וב””ה בצרות, ובאחיות, בגט ישן, ובספק אשת איש, ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק, בכסף ובשוה כסף, בפרוטה ובשוה פרוטה, לא נמנעו ב””ש מלישא נשים מבית הלל, ולא ב””ה מבית שמאי, ללמדך, שחיבה וריעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר: +זכריה ח’+ האמת והשלום אהבו

Talmud, Yevamot 14b

Genesis-Texts-page21

Maharal of Prague, Chiddushe Aggadot


Brotherhood Can Be Restored(p.106)

 

זש””ה מי יתנך כאח לי (שה””ש =שיר השירים= ח’ א’) כאיזה אח, לא כקין להבל, קין הרג את הבל, ולא כישמעאל ליצחק, ישמעאל שונא את יצחק, ולא כעשו ליעקב, עשו שונא ליעקב, ולא כאחי יוסף ליוסף, אחי יוסף שונאים את יוסף, אלא כיוסף לאחיו, אחר כל הרעות שעשו לו מה כתיב ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וגו’ (בראשית נ’ כ””א), ונחמם ואמר להם דברים שמתקבלין על הלב, ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד, נר אחד האיך יכול לכבות לעשרה וינחם אותם וידבר על לבם

Pesikta Rabbati 29:11