Pinchas פינחס (Numbers 25:10–30:1)

 

Why Does Phinehas Receive a Covenant of Peace?
Nonviolence Is the Preferred Path
Phinehas’s Peace Was Imperfect
Israel Is Bonded in Prayer and Destiny with All Nations
Peacemaking Is the Ethical Anchor


Why Does Phinehas Receive a Covenant of Peace? (p.251)

 

. מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק כה סימן ב
מי גרם למלך שישוב מחמתו. אותו שהי’ מיושב ועמד והכה לאותו, כך מי גרם להקב””ה שתשוב חמתו ולא יכלה בני ישראל הוי אומר פינחס, לקיים מה שנאמר המת מלך וגו’, אמר הקב””ה בדין הוא שיטול שכרו, שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום):

Midrash Aggada (Buber) Numbers 25


Nonviolence Is the Preferred Path (p.252)

 

מלכים א פרק יט

(ח) ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלהים חרב:
(ט) ויבא שם אל המערה וילן שם והנה דבר יקוק אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו:
(י) ויאמר קנא קנאתי ליקוק אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה:
(יא) ויאמר צא ועמדת בהר לפני יקוק והנה יקוק עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יקוק לא ברוח יקוק ואחר הרוח רעש לא ברעש יקוק:
(יב) ואחר הרעש אש לא באש יקוק ואחר האש קול דממה דקה:
(יג) ויהי כשמע אליהו וילט פניו באדרתו ויצא ויעמד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו:
(יד) ויאמר קנא קנאתי ליקוק אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה: ס
(טו) ויאמר יקוק אליו לך שוב לדרכך מדברה דמשק ובאת ומשחת את חזאל למלך על ארם:
(טז) ואת יהוא בן נמשי תמשח למלך על ישראל ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך:

I Kings 19:8-16


Phinehas’s Peace Was Imperfect (p.254)

 

שו””ת ציץ אליעזר חלק ח סימן ט

אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום כשהוא שלם ולא כשהוא חסר, והא שלום כתיב, אמר רב נחמן וי””ו /ו’/ דשלום קטיעה. זאת אומרת דהפסוק הזה מגלה דאין יכולים לרבות שוגג מוהיתה לו, משום דהוהנני נותן לו וגו’ מגלי על הוהיתה לו שמדבר רק בכשרים,.

"Responsa Tzitz Eliezer 8:9, s.v. “This is because...”


Israel Is Bonded in Prayer and Destiny with All Nations (p.255)

 

במדבר פרק כט

(יג) והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליקוק פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו:

(יז) וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם:

(כ) וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם:

(כג) וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם:

Numbers 29:13, 17, 20, 23

כתר יונתן במדבר פרשת פינחס פרק כט פסוק יג
יג) ותקריבו עולת קרבן שמתקבל ברצון לפני יי פרים בני בקר שלוש עשרה הולכים כל יום ופוחתים סכומם שבעים על שבעים עמים :

"Targum Jonathan son of Uzziel, Numbers 29:13


Peacemaking Is the Ethical Anchor (p.256)

 

משנת רבי אליעזר פרשה ד עמוד 75 ד””ה גדול הוא השלום
גדול הוא השלום, שאפלו עשה אדם כמה מצוות ולא עשה שלום, אין בידו כלום. שכן מצינו ביהוא, שעקר ע””ז מישראל והשמיד את בית אחאב והרג איזבל הרשעה, ולפי שלא היה בידו שלום, כאלו לא עשה כלום. ומנ’ שלא היה בידו שלום, שנ’ ויאמר יהוא מה לך ולשלום סב אל אחרי.

Mishnat Rabbi Eliezer 4:75