Ha’azinu האזינו (Deuteronomy 32:1–32:52)

 

God Is Protective
God’s Name Can Be Sanctified with Speech


God Is Protective (p.314)

 

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיד ד””ה (יא) כנשר
(יא) כנשר יעיר קנו, מה נשר זה אין נכנס לקינו מיד עד שהוא מטרף את בניו בכנפיו בין אילן לחבירו בין סוכה לחבירתה בשביל שיתעוררו כדי שיהא בהם כח לקבלו

Sifre, Deuteronomy 32:11

רש””י דברים פרק לב

(יא) כנשר יעיר קנו – נהגם ברחמים ובחמלה כנשר הזה רחמני על בניו ואינו נכנס לקנו פתאום עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן בין שוכה לחברתה, כדי שיעורו בניו, ויהא בהם כח לקבלו:
יעיר קנו – יעורר בניו:
על גוזליו ירחף – אינו מכביד עצמו עליהם אלא מחופף, נוגע ואינו נוגע, אף הקדוש ברוך הוא (איוב לז, כג) שדי לא מצאנוהו שגיא כח, כשבא ליתן תורה לא נגלה עליהם מרוח אחת אלא מארבע רוחות, שנאמר (לקמן לג, ב) ה’ מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש, (חבקוק ג, ג) אלוה מתימן יבא זו רוח רביעית:
יפרוש כנפיו יקחהו – כשבא ליטלן ממקום למקום אינו נוטלן ברגליו כשאר עופות, לפי ששאר עופות יראים מן הנשר, שהוא מגביה לעוף ופורח עליהם, לפיכך נושאן ברגליו מפני הנשר, אבל הנשר אינו ירא אלא מן החץ לפיכך נושאן על כנפיו. אומר מוטב שיכנס החץ בי ולא יכנס בבני, אף הקדוש ברוך הוא (שמות יט, ד) ואשא אתכם על כנפי נשרים, כשנסעו מצרים אחריהם והשיגום על הים היו זורקים בהם חצים ואבני בליסטראות, מיד (שמות יד, יט – כ) ויסע מלאך האלהים וגו’ ויבא בין מחנה מצרים וגו’:
(

Rashi, Deuteronomy 32:11


God’s Name Can Be Sanctified with Speech (p.315)

 

רש””י דברים פרשת האזינו פרק לב פסוק נא ד””ה על אשר
(נא) על אשר מעלתם בי – גרמתם למעול בי: על אשר לא קדשתם אותי – גרמתם לי שלא אתקדש אמרתי לכם (במדבר כ, ח) ודברתם אל הסלע והם הכוהו והוצרכו להכותו פעמים ואילו דברו עמו ונתן מימיו בלא הכאה היה מתקדש שם שמים

Rashi, Deuteronomy 32:51