Vayikra ויקרא (Leviticus 1:1–5:26)

 

All Are Intertwined


All Are Intertwined (p.181)

 

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ד סימן ו
ו תני חזקיה (ירמיה נ) שה פזורה ישראל נמשלו ישראל לשה מה שה הזה לוקה על ראשו או בא’ מאבריו וכל אבריו מרגישין כך הן ישראל, אחד מהן חוטא וכולן מרגישין, (במדבר טז) האיש אחד יחטא תני רשב””י משל לבני אדם שהיו יושבין בספינה נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו אמרו לו חבריו מה אתה יושב ועושה אמר להם מה אכפת לכם לא תחתי אני קודח אמרו לו שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה

Midrash Rabba, Leviticus,4:6