Exodus: Applied Peacemaking from Responsa Literature

 

Healing after Strife


Healing after Strife (p.177)

 

שו””ת מהרשד””ם חלק אבן העזר סימן קכב

שאלה במותב תלתא כחדא הוינא אנחנא בי דינא דחתימין לתת’ כד אתא קדמנא ר’ אברהם בכ””ר שבתי הכהן ואסהיד בתורת עדות בואם לא יגיד כו’ בהיות שרבי אברהם כרוב נכנס לבית הכנסת שהיה מתפלל שם ומצא לרבי פנחס בכ””ר יוחנן ז””ל יושב במקומו של רבי אברהם כרוב הנז’ אמ’ רבי אברהם הנז’ לרבי פנחס הנז’ שיתרחק מעט ויעשה לו מקום לישב במקומו כדרכו אז השיב ר’ פנחס הנז’ ואמר שמקום מושב מוצבו של רבי אברהם הנז’ הוא מחוץ לבית הכנסת השיב רבי אברהם הנז’ ואמר לרבי פנחס הנז’ שמקומו ומוצבו הוא בקפאלוברישו כששמע כך רבי פנחס הנז’ קם והכה לרבי אברהם הנז’ על פניו בפני כל הקהל קדוש יצ””ו כל זה העיד ר’ אברהם הכהן הנז’. ועוד בא רבי יצחק פיסו יצ””ו בפנינו ח””מ והעיד בת””ע ואמר בהיותי יושב במקומי ערב שבת נכנס ר’ אברהם כרוב הנז’ לישב במקומו ומצא לרבי פנחס הנז’ יושב אמר רבי אברהם הנז’ לרבי פנחס הנז’ שיעשה לו מקום במקומו לישב ור’ פנחס סרב ולא אבה שמוע רק חרפו וגדפו לרבי אברהם הנז’ וקראו נרבע בפני כל הק””ק יצ””ו ואח””כ הכה אותו על פניו ורבי אברהם הנז’ השיב לר’ פנחס הנז’ ואמר שהוא נרבע שבקפאלובירישו מכירים אותו כל זה העיד רבי יצחק פיסו בפנינו. ועוד העיד רבי יהודה גוטה יצ””ו בפנינו בתורת עדות איך בהיותו ערב שבת בבית הכנסת עומד במקומו נכנס רבי אברהם כרוב הנז’ ומצא יושב במקומו לרבי פנחס הנז’ אמר ר’ אברהם לר’ פנחס צא ממקומי ושב במקומך השיב רבי פנחס לרבי אברהם מקומך נרבע הוא מחוץ לבית הכנסת השיב רבי אברהם הנז’ ואמר מקומך הוא בקפאלובירישו אז הכה אותו על פניו:

תשובה כל אפין שוין כי זה רבי פנחס עשה מעשה זמרי ונכרי להתנכר לפני אביו שבשמים כי הוא פטר מי המדון ובעברת זדון ישב על מקום ר’ אברהם והוכיח סופו על תחלתו כי כוונתו מעיקרא היה להחזיק במחלוקת ויש כאן ב’ חלקים חלק א’ בושת הדברים ב’ צער ובושת ההכאה ועל שניהם אשיב בקצרה על בושת הדברים אני אומר כי לע””ד באמת אין להאשים לה””ר אברהם על שהשיב לר’ פנחס עד שנרצה לדון דין זה כשנים שחבלו זה בזה דתנן בפ’ המניח וכן שני אנשים שחבלו זה בזה משלימין במותר נזק שלם שכבר פירש הרא””ש בפסקיו הנז’ וכן שני אנשים שחבלו זה בזה מיירי שהתחילו כאחת או אחר זמן אבל אם הא’ התחיל המתחיל משלם והשני פטור כו’ עד ומיהו צריך לומר דאם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב ע””כ מ””מ למדנו שהשני פטור כשהתחיל הראשון והציל עצמו במה שהיה אפשר להנצל וא””כ בנדון זה שהכל מעידים בר’ פנחס לא די לו שהיה יושב במקום רבי אברהם ור’ אברהם שאל מקומו ממנו כדבר איש אל אחיו ועל זה חרפו והוכרח ה””ר אברהם להשיב לרבי פנחס ע””פ דרכו כאדם שאומר לחברו מום שבך אל תאמר לאחרים א””כ נמצא לע””ד הדבר ברור שכפי הדין בבושת הדברים רבי פנחס חייב ור’ אברהם פטור זה כנגד בושת הדברים ולחלק השני שהכה וציער רבי פנחס לרבי אברהם גדול עונו מנשא וראיתי שלא להאריך על חיוב עונש הממון אשר חייב רבי פנחס מצד צער ובושת שעשה בהכאות שהכה לרבי אברהם כי דינים אלו מפורשים בגמ’ ובפוסקים אבל קיימ’ לן כי אין גובין אותם וכמ””ש הטור ח””מ סי’ א’ בשם הרמב””ם וז””ל וכ””כ הרמב””ם כל הקנסות שקנסו חכמים בתוקע לחברו וסוטר לחברו וכיוצ’ בהם אין גובין אותם אבל מלבד עונש הממון במה יכופר עונו כי המרים יד כנגד חברו בכל מקום שיהיה נקרא רשע והמכ’ חברו עובר ב’ לאוין לא יוסיף פן יוסי’ ומה שהוסי’ על חטאתו פשע ומרד להכות את חברו בבית הכנסת ובפני רבים אשר שם השכינה כי ב””ה שאנו מתפללים נקר’ מקדש מעט ואפילו המבזה חברו לפני תלמיד חכם נקר’ אפיקורוס כמו שאמרו בסנהדרין אמר ר’ יהושע בן לוי אפיקורוס זה המבזה חברו לפני ת””ח ע””כ עאכ””ו לפני רבים ובב’ הכנסת שנקרא אפיקורוס והרי כתב הרב הגדול גאון בדורו בעל ת””ה בכתבים סי’ ר””י על א’ שהזיק חברו בשעת הושענות והיה מקום למזיק להנצל מצד המנהג וטעמים אחרים וכתב וז””ל אם יזיק איש לחברו בגופו בעת כזאת עונו גדול יותר משאם יעשה כזה במקום אחר שמזלזל בקדושת בית הכנסת כו’ ושם כתוב מה שחייב לעשות כדי שיכופר עונו ובענין שלפנינו אני אומר שר’ פנחס זה חייב עונש מצד בושת דברים שזלזל ובייש בדברים ואעפ””י שר’ אברהם השיב לו ג””כ הדברים מ””מ כבר אמרתי שרבי אברהם פטור ורבי פנחס חייב עוד ב’ חייב על ההכאות ומדעתי שחייב לכל הפחות לעמוד בנדוי ג’ ימים ואח””כ יעמוד בפני הקהל ויבקש ממנו כפרה תחלה יתודה שחטא ופשע לה’ אלהי ישראל ולתורתו ולכבוד העומדים שם מאנשי הקהל ולר’ אברהם חטאתי ופשעתי וישר העויתי כנגדו והרי אני שואל ממנו מחילה סליחה וכפרה זה כתבתי כפי הזמן כי לפי האמת עונשו היה גדול אמנם בזמנינו זה אי אפשר להעמיד דין התורה על תלה וגם לעלוב אני אומר שכאשר יעשה העולב מה אמרתי לא יהא אכזרי וקשה למחול וכמו ששנינו בפרק החובל ומנין שלא יהא אכזרי באותה שעה שנאמר ויתפלל אברהם וגו’ וגדול השלום הנלע””ד כתבתי “

Rabbi Shmuel di Medina (Maharashdam),Responsa, Ibn Ha'ezer, #122