Vayakhel ( ויקהל ) Exodus 35:1 – 38:20

 

Unity Is the Defining Requirement for Building the Tabernacle


Unity Is the Defining Requirement for Building the Tabernacle (p.172)

 

כלי יקר שמות פרשת ויקהל פרק לה פסוק א ד””ה (א) ויקהל ועל צד הרמז נאמר שהקהל זה היה לתווך השלום ביניהם, כי אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, ואחר שרצה להודיעם מעשה המשכן שיהיו כולם שותפים בו דומה כאילו הושיב את כולם במדור אחד, ועל כן הוצרך להקהילם תחילה שיהיו באגודה אחת. ועל כן פירש רש””י שהיה זה למחרת יום הכפורים לפי שכל החניות היו במחלוקת ותרעומות חוץ מן החניה שקודם מתן תורה שנאמר (שמות יט ב) ויחן שם ישראל וגו’ ואם כן איך אפשר להקהילם בזמן שהם מחולקים ואין דעתם שוה ואין זה זמן מוכן, לזה מצא משה להקהילם כרצונו למחרת יום הכפורים כי ביום כיפור השלום מתווך ביניהם ובעצם היום ההוא כולם באגודה אחת על כן היה בנקל להקהילם ביום המחרת כל זמן ששלום האתמול קיים, אבל אם יום או יומים יעמוד אז לא יוקם השלום כי כבר נתפרדה החבילה וכל איש לדרכו פונה וכדי שלא יתנגד אל השלום דברי ריבות שביניהם בעסק ממון שבין איש לחבירו כי אין לשלום של יום כיפור עסק בזה, על כן ישב משה גם לשפוט בעצם היום ההוא כדי שמכל צד יהיה שלום ביניהם, ואז יהיו ראוין לדור במדור אחד דהיינו המשכן המשותף לכולם. ואחר שנעשו לאחדים על ידי המשכן המצרפם מאז מצינו כמה פעמים שהקהילם משה אף על פי שלא היה ממחרת יום כיפור

Kli Yakar, Exodus 35:1

רש””י שמות פרשת ויקהל פרק לה פסוק א ד””ה (א) ויקהל
א) ויקהל משה – למחרת יום הכפורים

Rashi on Exodus 35:1