Vaera (וארא) Exodus 6:2 – 9:35

 

Liberation from Egypt Means Surrendering Domination over Another
How can the Hardening of Pharoah’s Heart Square with Repentance?


Liberation from Egypt Means Surrendering Domination over Another (p.119)

 

Exodus-Texts-page7

Rabbi Aarom Samuel Tamaret, Musar Hatroah v'Hayahadut, "Teudat Yisrael"


How can the Hardening of Pharoah’s Heart Square with Repentance? (p.122)

 

. ספורנו שמות פרשת וארא פרק ז פסוק ג ד””ה (ג) ואני(ג) ואני אקשה. הנה בהיות האל חפץ בתשובת רשעים ולא במיתתם, כאמרו חי אני נאם ה’, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב הרשע מדרכו וחיה (יחזקאל לג, יא), אמר שירבה את אותותיו ואת מופתיו, וזה להשיב את המצרים בתשובה, בהודיע להם גדלו וחסדו באותות ובמופתים, כאמרו בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כחי (להלן ט, טז) ועם זה היתה הכונה שישראל יראו וייראו, כאמרו למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר (להלן י, ז), ואין ספק שלולא הכבדת הלב היה פרעה משלח את ישראל בלי ספק, לא על צד תשובה והכנעה לאל יתברך, שיתנחם מהיות מורד, אף על פי שהכיר גדלו וטובו, אלא על צד היותו בלתי יכול לסבול עוד את צרת המכות, כמו שהגידו עבדיו באמרם הטרם תדע כי אבדה מצרים וזאת לא היתה תשובה כלל. אבל אם היה פרעה חפץ להכנע לאל יתברך, ולשוב אליו בתשובה שלמה, לא היה לו מזה שום מונע. והנה אמר האל יתברך ואני אקשה את לב פרעה, שיתאמץ לסבול המכות ולא ישלח מיראת המכות את ישראל, למען שיתי אותותי אלה בקרבו,:

Seforno on Exodus 7:3