Pekudei ( פקודי ) Exodus 38:21 – 40:38

 

The Tabernacle Is an Echo of Creation


The Tabernacle Is an Echo of Creation (p.174)

 

כלי יקר שמות פרשת פקודי פרק לט פסוק מג ד””ה (מג) וירא
מג) וירא משה את כל המלאכה. יש לדקדק למה נאמר מתחילה ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, וכן נאמר בסוף כן עשו בני ישראל את כל העבודה, למה קראה מתחילה עבודה ואחר כך מלאכה, ועוד נראה הכפל בשני פסוקים אלו. והרמב””ן פירש שאמר זה על המשכן ועל הכלים. ואולי דעת הרב שהמשכן נקרא מלאכה אבל הכלים נקראו עבודה על שם שבהם היו עובדים עבודת הקרבנות, ומכל מקום לא יצאנו מידי הכפל כי שלוש פעמים נזכר כאן שעשו העבודה והמלאכה: על כן נראה לפרש זה על פי המדרש הדורש כל מעשה המשכן כנגד מעשה בראשית עיין כל המדרש ברבינו בחיי פרשה זו מלבד הרבה דמיונות שהוסיף הרב משלו. ובזה יתישב גם כן לשון עבודה ומלאכה כי על מלאכת המשכן שייך לומר לשון עבודה כי בה עבדו אל ה’ יתברך ואין עבודה כי אם מן העבד אל האדון. אבל לשון מלאכה נופל במלאכת שמים וארץ כי מה שהפועל עושה לעצמו נקרא מלאכה וכמו שנאמר במעשה בראשית ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו וגו’ (בראשית ב ב). וכמו שמצינו במעשה בראשית שנאמר בכל מלאכה כי טוב ובסוף אמר וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב (שם א לא), כי יש לך דברים שהם טובים כשהם כל אחד בפני עצמו אבל כשהם מעורבים יחד אינן טובים כי אין זיווגם עולה יפה, על כן אמר במעשה בראשית שכולם היו טובים כשהיו כל אחד מהם בעצמו דהיינו טוב פרטי, ואחר כך אמר שגם טוב כללי היה בהם כי גם אחר שנתחברו כולם יחד היה חיבורם טוב לכך חזר ואמר וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. כך בעבודת המשכן מתחילה אמר ותכל כל עבודת משכן אוהל העדות ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה’ את משה כן עשו, שמשמע שכל אחד בפני עצמו נעשה כאשר צוה ה’ את משה, אבל עדיין לא פורש שאחר שנעשה הכל אז סדרו את כל עבודה ועבודה על מקומו המיוחד לו דהיינו טוב כללי, על כן חזר ואמר ככל אשר צוה ה’ את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה, כי היה בהם טוב כללי שנעשו על הסדר הנכון דהיינו חיבור כל העבודה ביחד. ואחר כך חזר לבאר שכל מה שעשו נעשה על ציווי מלאכת העולמות שמים וארץ, זה שאמר וירא משה את כל המלאכה היינו מלאכת מעשה בראשית והנה עשו אותה רצה לומר שעשו דוגמת אותה מלאכה כאילו היתה היא ממש אותה המלאכה לפיכך ויברך אותם משה:

Kli Yakar, Exodus 39:43