Ki Tetze כי תצא (Deuteronomy 21:10–25:19)

 

Transforming an Enemy into a Brother Is a Great Goal
The Peaceable Kingdom Includes All Creatures
Let Go of Hatred
The Humanity Even of an Enemy Should Be Guarded


Transforming an Enemy into a Brother Is a Great Goal (p.298)

 

רבינו בחיי דברים פרשת כי תצא פרק כב פסוק ד ד””ה (ד) לא
ד) לא תראה את חמור אחיך. בפרשת משפטים הזכיר: (שמות כג, ה) “”כי תראה חמור שונאך””, וכאן חמור אחיך, ללמדך שאם היה שונאך שיחזור “”אחיך”” לענין העזר שתקים עמו ושתשכח השנאה ותזכור האהבה.

Rabbenu Bachya, Deuteronomy 22:1


The Peaceable Kingdom Includes All Creatures (p.299)

 

תורת המנחה פרשת וישלח / דרשה טו עמוד 113 ד””ה גדול השלום
גדול השלום שכל חותמי התפלות והקרבנות והברכות אין חותמין אלא בשלום, ושאדם צריך לדרוש בשלום כל הבריות ואפילו שלום החיות, שהרי כל התפלות של חול ושל שבת וימים טובים חותמין בשים שלום בא””י המברך את עמו ישראל בשלום, וכן ברכת כהנים וישם לך שלום, וכן הקרבנות דכתיב זאת התורה לעולה ולמנחה וגו’ ולזבח השלמים, ואמרו אלה תעשו לה’ במועדכם וגו’ לזבחכם ולשלמכם, ואומר (איוב ה כג) וחית השדה השלמה לך.

Torat Hamincha,Vayishlach 15


Let Go of Hatred (p.299)

 

דברים רבה (וילנא) פרשת שופטים פרשה ה סימן טו
ב””ו אם יעשה לחברו רעה אינה זזה מלבו לעולם אבל הקב””ה אינו כן אלא היו ישראל במצרים והיו המצרים משעבדין אותם בטיט ובלבנים לאחר כל הרעות שעשו לישראל חס הכתוב עליהן ואמר +דברים כ””ג+ לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו אלא רדפו אחר השלום שנא’ (תהלים לד) בקש שלום ורדפהו

Midrash Rabba, Deuteronomy 5:15


The Humanity Even of an Enemy Should Be Guarded (p.301)

 

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רנד ד””ה (י) כי
(י) כי תצא מחנה על איביך, כשתהא יוצא הוי יוצא במחנה. על איביך, כנגד אויביך אתה נלחם. ונשמרת מכל דבר רע, שומע אני בטהרות ובטמאות ובמעשרות הכתוב מדבר תלמוד לומר ערוה אין לי אלא ערוה מנין לרבות עבודה זרה ושפיכת דמים וקללת השם תלמוד לומר ונשמרת מכל דבר רע, אי ונשמרת יכול בטהרות ובטמאות ובמעשרות הכתוב מדבר תלמוד לומר ערוה מה ערוה מיוחדת מעשה שגלו עליו כנענים ומסלק את השכינה כך כל מעשה שגלו עליו כנענים ומסלק את השכינה כשהוא אומר דבר אף על לשון הרע.

Sifre, Deuteronomy 254

TOR-scans_Page_18

Chafetz Chayim, Shemirat Halashon, “The Essentials of the Laws,” principle 1, note 3