Bechukotai בחקתי (Leviticus 26:3–27:34)

 

Peace Is the Most Essential Blessing
Peace Is a Divine Gift


Peace Is the Most Essential Blessing (p.214)

 

בעל הטורים ויקרא פרשת בחקתי פרק כו פסוק ו ד””ה (ו) שלום(ו) שלום. אותיות לשמו. ששמו שלום
.

Baal Haturim, Leviticus 26:6

. מלבי””ם ויקרא פרשת בחקתי אות ז
ז ונתתי שלום בארץ. אחר שהבטיח להם הברכה יבטיח על הכלי המחזיק ברכה שהיא השלום. שהיא מחזיק כל הברכות. כי השלום כולל כל הטובות אשר במציאות. שהרע הוא הפירוד וההתנגדות אשר במציאות

Malbim on Leviticus 26:6

ספרא בחוקותי פרשה א

הרי מאכל והרי משתה אם אין שלום אין כלום ת””ל ונתתי שלום בארץ, מגיד שהשלום שקול כנגד הכל, וכן הוא אומר עושה שלום ובורא רע, מגיד שהשלום שקול כנגד הכל.

Sifra, Bechukotai 1:1

TOR-scans_Page_08

Sfte Chachamim on Rashi, Leviticus 26:6

. ספרא בחוקותי פרשה א ד””ה פרק ב
פרק ב ושכבתם ואין מחריד, לא יריאים מכל ברייה, והשבתי חיה רעה מן הארץ, ר’ יהודה אומר מעבירם מן העולם, ר’ שמעון אומר משביתן שלא יזוקו, אר””ש אימתי הוא שבחו של מקום בזמן שאין מזיקים, או בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים, אמור בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים, וכן הוא אומר מזמור שיר ליום השבת, למשבית מזיקים מן העולם משביתן שלא יזיקו. (ב) וכן הוא אומר וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נוהג בם, ופרה ודוב תרעינה יחדיו ירבצו ילדיהם ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה

Sifra, Bechukotai 1:2


Peace Is a Divine Gift (p.216)

 

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק שלום הלכה א
אמר ר’ יהושע בן לוי גדול הוא השלום, שהשלום לארץ כשאור לעיסה, אלמלא שנתן הקדוש ברוך הוא שלום בארץ היתה החרב והחיה משכלת את הארץ, מה טעם דכתיב ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם

Derech Eretz Zuta, The Chapter of Peace, Halacha 1